Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Χαραλάμπους - Κολοκυθά

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

09/03/2020 | 06:00

Τη χορήγηση υποτροφιών για συνέχιση των σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ».

Αφορά όσους κατάγονται από την Ναύπακτο.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από 
  • Πιστοποιητικό του Α.Ε.Ι. του οποίου είναι πτυχιούχος (βαθμός πτυχίου)
  • Bιογραφικό σημείωμα 
  • Απόσπασμα ποινικού 
  • Βεβαίωση αποδοχής για σπουδές από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική 
  • Αποδεικτικά πτυχία  γλωσσομάθειας 
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 600 ευρώ για 12 μήνες.

Ο φάκελος υποβολής δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί έως τις 30 Ιουνίου 2020, στη διεύθυνση: οδός Β.Ε. Πλαστήρα 13, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 6973305504, email: [email protected] (κ. Ιωάννης Ράπτης)