Υποτροφίες & Πρακτική

25 θέσεις στις «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης»

Κατανομή θέσεων - Ολόκληρη η προκήρυξη

23/11/2019 | 06:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα υποτροφιών με την επωνυμία: «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης».

Η συνολική αμοιβή "αγγίζει" 19.992 ευρώ για 24 μήνες.

Κατανομή θέσεων σε σχολές του ΕΚΠΑ:

 • 6 άτομα - Επιστημών Υγείας
 • 4 άτομα - Φιλοσοφική
 • 4 άτομα - Θετικών Επιστημών
 • 3 άτομα - Νομική
 • 3 άτομα - Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • 2 άτομα - Θεολογική
 • 2 άτομα - Επιστημών της Αγωγής
 • 1 άτομο - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δικαίωμα υποψηφιότητας δύναται να υποβάλουν οι υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) οι οποίοι εκπονούν ήδη την διδακτορική τους διατριβή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δικαιολογητικά :

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής
 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ
 • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος
 •  Έκθεση προόδου της διδακτορικής διατριβής
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους, β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γ) συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986

Ο φάκελος υποβολής δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλεί έως τις 10 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.